لیست تعرفه ها

3 روزه

10,000تومان
متوسط افزایش فالوور 90 تا 300 نفر

7 روزه

15,000تومان
متوسط افزایش فالوور 210 تا 700 نفر

30 روزه

50,000تومان
متوسط افزایش فالوور 1200 تا 4500 نفر

90 روزه

145,000تومان
متوسط افزایش فالوور 3600 تا 13500 نفر

30 روزه

150,000تومان
فعالیت ربات به همراه مدیریت یکماهه ربات

توجه بفرمایید که قبل از خرید زمان، باید اکانت خود را به خانه فالوور معرفی کرده باشید.